Εγγραφές ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. του νοσοκομείου Κατερίνης  ειδικότητας «βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας»

Κοινωνία Υγεία

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2023-2024, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Γ6α/Γ.Π.21609/8-5-2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3027/Β΄).

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι: 

 • απόφοιτοι Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)
 • Β΄ Κύκλου ΤΕΕ
 • Απόφοιτοι ΕΠΑΛ

Δυνατότητα κατάταξης στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:

 • πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, νοσηλευτικής ειδικότητας καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.
 • Β΄ Κύκλου ΤΕΕ συναφούς ειδικότητας
 • Κάτοχοι ΒΕΚ των ΔΙΕΚ και του μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας.

Επισημαίνουμε ότι από την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά, όλοι οι απόφοιτοι των Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, μπορούν να επιλέξουν το Δ.Ι.Ε.Κ. «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης και μέσω του Β΄ μηχανογραφικού.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τις 01-09-2023 έως και 15-09-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής καθημερινά έως  10 Ιουλίου και στις ημερομηνίες 12/07, 26/07, 09/08, 23/08  από τις  08:30π.μ.-14:00μ.μ,  οδός Παλαιού Νοσοκομείου 1, πρώην κτίριο Αιμοδοσίας, στο τηλέφωνο του Δ.Ι.Ε.Κ. 2351074710 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση gramatiaiek@gmail.com.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.
 2. Πρωτότυπος τίτλος σποδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε  οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης  αυτών θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.
 4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.
 6. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
 7. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και  ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για  τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.  Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία, και αποδεδειγμένη γνώση (πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  O Διοικητής
   
  Γεώργιος Χατζηγεωργίου