ΔΕΥΑΚ: Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της μελέτης του υδάτινου δυναμικού του Δήμου Κατερίνης

Κοινωνία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κατερίνης η μελέτη για την διερεύνηση του υδάτινου δυναμικού των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων του Δήμου Κατερίνης, που υλοποιείται από το Εργαστήριο Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στόχος της μελέτης, που ανέθεσε η ΔΕΥΑΚ και χρηματοδοτεί  με ιδίους πόρους, είναι η δυνατότητα αξιοποίησης του νερού των Πιερίων και συνολικά ο καθορισμός των υδατικών αποθεμάτων των υδροφορέων καθώς και η διερεύνηση της πιθανότητας αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή φραγμάτων. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου θα αποτελέσουν το βασικό εργαλείο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής καθώς και το σχεδιασμό έργων για την εξασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της αποτύπωσης και καταγραφής των φυσικών πηγών που βρίσκονται στα Πιέρια όρη, με επιτόπιες αυτοψίες της ερευνητικής ομάδας των επιστημόνων σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΥΑΚ.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Σάββας Οφείδης είναι η πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα που γίνεται για να αποτυπωθούν οι υδάτινοι πόροι της περιοχής, ώστε να μπορούμε να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση έργων που θα αφορούν τόσο την ύδρευση όσο και την άρδευση. «Προχωρούμε με συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο, στην εκπόνηση έργων και μελετών που θα αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη, με το βλέμμα μας στραμμένο και στις επόμενες γενιές, ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα και την ποσότητα του νερού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος.

Η μελέτη θα διαρκέσει 14 μήνες και θα εκπονηθεί από ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής και επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Υδρογεωλογίας και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, Δρ. Υδρογεωλογίας κ. Νεράντζη Καζάκη.

Για την εκτίμηση του υδατικού δυναμικού θα πραγματοποιηθούν υδρογεωλογικές μετρήσεις πεδίου και η ανασκόπηση υφιστάμενων μελετών που αφορούν τη συγκέντρωση όλων  των απαραίτητων στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας θα συνταχθούν περισσότεροι από 30 υδρογεωλογικοί θεματικοί χάρτες (μορφολογικοί, κλίσεων, ποιότητας του νερού και κατανομής των ρύπων).

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελέτης είναι μεταξύ άλλων η δημιουργία βάσης δεδομένων γεωλογικών και υδρογεωλογικών παραμέτρων σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, η αποτύπωση υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων και υδροσημείων, η αποτύπωση των πηγών ρύπανσης, η αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων, ησύνταξη πιεζομετρικών και υδροχημικών χαρτών και η γεωλογική και υδρογεωολογική χαρτογράφηση

Επίσης, θα γίνουν μετρήσεις του υπόγειου νερού κατά την υγρή και ξηρή περίοδο, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στα έργα υδροληψίας της ΔΕΥΑΚ, θα γίνει αξιολόγηση των υδροχημικών αναλύσεων και των λιθολογικών τομών υδρογεωτρήσεων και θα γίνει σύνταξη του υδρολογικού ισοζυγίου και μοντελοποίηση του υδροσυστήματος.