1ο Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

Κοινωνία

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας διοργανώνει, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, τους Δήμους Κατερίνης, Δίου-Ολύμπου, Πύδνας Κολινδρού, την περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος και του Επιμελητηρίου Πιερίας, το 1 ο Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο Πιερίας με τίτλο: «Σχολικό κλίμα: σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές».Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη στις 25 και 26 Μαΐου 2024 και θα έχει υβριδική μορφή η οποία θα επιτρέπει τη δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εισήγηση. Οι γλώσσες του συνεδρίου είναι: Ελληνική και Αγγλική.

Εισαγωγή

Το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, στον οποίο συνυπάρχουν και αλληλοεπιδρούν διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές ανάγκες και αξίες συν-διαμορφώνοντας ένα ζωντανό και δυναμικό ποιοτικό σύνολο. Το σχολικό κλίμα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ανάπτυξη των μαθητών/τριών. Η δημιουργία θετικού και υποστηρικτικού σχολικού κλίματος αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το θετικό σχολικό κλίμα συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών, στην καλλιέργεια της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας, στη μείωση των περιστατικών βίας και εκφοβισμού και στην προώθηση της μάθησης και της δημιουργικότητας. Το σχολικό κλίμα είναι πολύπλοκο φαινόμενο, που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριών και των γονέων, η σχολική οργάνωση και λειτουργία, το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και οι πολιτισμικές αξίες. Οι επιπτώσεις της πρόσφατης πανδημίας του COVID-19 έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η μακρά περίοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει οδηγήσει σε αυξημένη απομόνωση και μοναξιά των μαθητών/τριών, καθώς και σε μείωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, η πανδημία έχει επιδεινώσει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το σχολικό κλίμα.

Σκοπός και στόχοι του συνεδρίου

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου και δημιουργικού προβληματισμού όσον αφορά στη σημασία του σχολικού κλίματος στο σύγχρονο σχολείο.

Γενικοί στόχοι:

 Η ανάδειξη της σημασίας του σχολικού κλίματος για την εκπαιδευτική διαδικασία και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών.

 Η συζήτηση για τους παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα στο σύγχρονο σχολείο, όπως η σχολική βία και ο εκφοβισμός, η κοινωνική απομόνωση και η περιθωριοποίηση, η έλλειψη συνοχής και  συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών, η έλλειψη εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μεταξύ της σχολικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας.

Η αναζήτηση νέων προοπτικών για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος, με την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων.

Ειδικοί στόχοι:

 Η διερεύνηση της παιδαγωγικής, μαθησιακής και διδακτικής διάστασης του σχολικού κλίματος.

 Οι τρόποι οργάνωσης και θεσμικής υποστήριξης του σχολικού κλίματος.

 Η βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια.

 Η ανάπτυξη πρακτικών επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και στα μέλη της σχολικής κοινότητας.

 Η διερεύνηση της παιδαγωγικής, μαθησιακής και διδακτικής διάστασης του σχολικού κλίματος.

Η παρουσίαση καινοτόμων διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών βελτίωσης του σχολικού κλίματος στη σχολική τάξη και στο σχολείο.

 Ο αναστοχασμός περί των επιμορφωτικών δυνατοτήτων υποστήριξης των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος.

 Η ανάδειξη των κοινωνικοπολιτισμικών διαστάσεων βελτίωσης του σχολικού κλίματος.

 Η καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητριών/τών.

 Η αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού.

 Η παρουσίαση νέων ερευνητικών δεδομένων, όσον αφορά στο σχολικό κλίμα.

 Η διερεύνηση της συμβολής της τέχνης, των νέων τεχνολογιών και του σχολικού χώρου στη βελτίωση του σχολικού κλίματος.

 Η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις νέες προοπτικές παιδαγωγικής οργάνωσης και διαχείρισης του σχολικού κλίματος.

Θεματικοί άξονες του συνεδρίου

Άξονας 1: Η οργάνωση και η θεσμική υποστήριξη του σχολικού κλίματος στη σχολική κοινότητα

 Όραμα και αξίες του σχολείου, ως παράγοντες διαμόρφωσης σχολικού κλίματος.

 Η συμβολή του θεσμικού και διοικητικού πλαισίου οργάνωσης του σχολείου και η συμβολή του στην ανάπτυξη του σχολικού κλίματος

Ο ρόλος της ηγεσίας του σχολείου και των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη αποτελεσματικού σχολικού κλίματος.

Οι διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας, ως παράγοντας βελτίωσης του σχολικού κλίματος.

 Η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας και η συμβολή τους στη βελτίωση του σχολικού κλίματος.

 Ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου», το «Συμβόλαιο Τάξης» και άλλα συναφή κείμενα, ως μέσα οργάνωσης του σχολικού κλίματος: διαδικασίες, λειτουργίες, αποτελέσματα.

Άξονας 2: Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα

Βασικές έννοιες και αρχές διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο: πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση.

Αναγνωρίζοντας την κρίση, εκπαιδεύοντας στην ορθή διαχείριση.

Συναισθηματική νοημοσύνη και διαχείριση κρίσεων στο σχολείο.

 Εκπαίδευση των μαθητών για τη διαχείριση κρίσεων.

 Ο θεσμός της «διαμεσολάβησης» για τη διαχείριση κρίσεων.

 Διεθνείς πρακτικές στη διαχείριση κρίσεων.

Διαχείριση κρίσεων και νέες τεχνολογίες.

 Η σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης μετά από μια κρίση.

 Η σημασία της παιδαγωγικής έρευνας στη διαχείριση κρίσεων.

 Διαχείριση κρίσεων και μαθητές/τριες με ειδικές ανάγκες.

 Προγράμματα διαχείρισης κρίσεων με τη συμμετοχή της οικογένειας, της τοπικής κοινότητας και άλλων υποστηρικτικών φορέων.

 Ενδοσχολικά και διασχολικά πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων.

 Η διαχείριση κρίσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Άξονας 3: Σχολικό κλίμα και συνεργασία σχολείου και οικογένειας

 Πρακτικές επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου και οικογένειας.

 Η οικογένεια ως φορέας κοινωνικοποίησης και άτυπου μαθησιακού περιβάλλοντος.

 Οικοδόμηση συνεργασιών και στρατηγικές επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας.

 Ο ρόλος της διοίκησης στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας σχολείου και οικογένειας.

 Προγράμματα συνεκπαίδευσης σχολείου και οικογένειας.

 Οικογένεια και σχολείο σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Η έμφυλη διάσταση στις σχέσεις οικογένειας και σχολείου.

Άξονας 4: Σχολικό κλίμα: Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές προσεγγίσεις

 Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική: Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές, παραδείγματα και προτάσεις.

 Εκπαιδευτικά προγράμματα αντιμετώπισης των φαινομένων ενδοσχολικής βίας και σχολικού εκφοβισμού.

 Καινοτόμες και σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές καλλιέργειας του σχολικού κλίματος.

 Καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων επικοινωνίας στη σχολική τάξη ως παράγοντας βελτίωσης του σχολικού κλίματος.

 Βιωματική μάθηση και σχολικό κλίμα.

 Ταυτότητες, ετερότητες και η διαχείρισή τους στη σχολική τάξη.

 Η σχολική τάξη ως πυρήνας καλλιέργειας του σχολικού κλίματος.

 Προγράμματα μετάβασης και υποστήριξη του σχολικού κλίματος σε διαφορετικές σχολικές βαθμίδες.

Άξονας 5: Σχολικό κλίμα και νέες προοπτικές: ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική ένταξη, νέες τεχνολογίες και επιμόρφωση

 Σχολείο, φορέας κοινωνικοποίησης και διαχείρισης της ετερότητας

 Η ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών ως παράγοντας ανάπτυξης αποτελεσματικού σχολικού κλίματος.

 Κοινωνική ένταξη και διαπολιτισμικότητα.

 Παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του σχολικού χώρου ως παράγοντας βελτίωσης του σχολικού κλίματος.

 Άτυπες και μη τυπικές μορφές βελτίωσης του σχολικού κλίματος.

 Η τέχνη και ο πολιτισμός ως παράγοντες ανάπτυξης του σχολικού κλίματος.

 Εκπαιδευτική έρευνα και σχολικό κλίμα.

 Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και σχολικό κλίμα.

 Επιμορφωτικές πρακτικές βελτίωσης του σχολικού κλίματος.

 Ψηφιακός κόσμος, διαδίκτυο και ΤΠΕ στη βελτίωση του σχολικού κλίματος.

 Ερευνητικές διαδικασίες αξιολόγησης και αποτίμησης του σχολικού κλίματος.

 Θεσμός του σχολείου: νέες προκλήσεις και προοπτικές.