Στις 23 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή η συνεδρίαση του Δ.Σ Κατερίνης με μοναδικό θέμα τη λήψη απόφασης για την δημοπράτηση των παραλιακών ακινήτων

Κοινωνία

Την Παρασκευή τελικά θα γίνει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με την πρόσκληση που στάλθηκε με μοναδικό θέμα συζήτησης την δημοπράτηση των παραλιακών εκτάσεων.

Η πρόσκληση

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

(σύμφωνα με το άρθρο 67§ 2α Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 § 2α Ν.4674/2020 )

Καλείσθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, (σύμφωνα με το άρθρο 67§ 2α Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 §2 ν. 4674/2020 ), που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ο τρόπος ψήφισης μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο προς τον Πρόεδρο, όπως e-mail, sms, κλήση ή βιντεοκλήση κ.α.)  στις 23 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση των α) με ΑΒΚ 338 Πιερίας και με AM Ακινήτου 32658 ακίνητο – παραθαλάσσια έκταση 5.494 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 20.000C και β) το με ΑΒΚ 339 Πιερίας και με AM Ακινήτου 32659 ακίνητο – παραθαλάσσια έκταση 43.482,18 τ., με τιμή εκκίνησης 30.000C που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Καλλιθέας και συγκεκριμενοποίηση των ενεργειών στις οποίες θα προβεί ο Δήμος Κατερίνης προκειμένου αυτά τα ακίνητα να μην εκχωρηθούν σε τρίτους αλλά να παραμείνουν επ’ ωφελεία των δημοτών του Δήμου Κατερίνης και των επισκεπτών του παραλιακού μετώπου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος