Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στην εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου FISSH για τη βιωσιμότητα στη βιομηχανία τροφίμων

Κοινωνία

Στην εναρκτήρια συνάντηση εταίρων του έργου “FISSH”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe 2021-2027, συμμετείχε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ως ένας από τους εταίρους του έργου.

Ο γενικός στόχος του έργου “FISSH” (Food Industry SMEs’ Sustainability Support and Help) είναι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων, στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Οι δράσεις που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του έργου “FISSH” στοχεύουν στο να παρέχουν την καλύτερη δυνατή ενίσχυση και καθοδήγηση στις μικρομεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις ως προς τη μετάβασή τους στη βιωσιμότητα (οικολογική, οικονομική και κοινωνική), μέσα από την εφαρμογή αποτελεσματικών περιφερειακών πολιτικών και με τη βοήθεια αναγνωρισμένων εργαλείων και καλών πρακτικών από τις πέντε Περιφέρειες -εταίρους του έργου.

Το έργο “FISSH” θα εστιάσει σε τρεις θεματικούς τομείς:

1. Επιχειρηματικές στρατηγικές και νέα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για τις ΜμΕ της βιομηχανίας τροφίμων.

2. Βιωσιμότητα της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων και της αλυσίδας αξίας των προϊόντων.

3. Μάρκετινγκ και προοπτικές των καταναλωτών για βιώσιμα προϊόντα διατροφής.

 Στην εναρκτήρια συνάντηση, την οποία διοργάνωσε στις 21 και 22 Μαΐου 2024 o Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε” ως επικεφαλής εταίρος του έργου “FISSH”, συμμετείχαν εκπρόσωποι και των 7 εταίρων που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα.Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει συνολικά 7 εταίρους, από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Φινλανδία, Πολωνία, Βέλγιο, Πορτογαλία). Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένας από τους 7 εταίρους του έργου, ενώ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η Συνεργαζόμενη Αρχή Πολιτικής.

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης, οι εκπρόσωποι των εταίρων αντάλλαξαν χρήσιμες γνώσεις και εμπειρίες για την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας των τροφίμων από την άποψη της βιωσιμότητας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικούς τομείς υποστήριξης των επιχειρήσεων, όπως τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων που βασίζεται σε σύντομες αλυσίδες αξίας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της δράσης, έγινε μια γενική παρουσίαση των μέσων πολιτικής και των σύγχρονων εφαρμογών της τεχνολογίας από όλους τους συμμετέχοντες στο έργο “FISSH”.

Κατά τις εργασίες της δεύτερης ημέρας της συνάντησης, κυριάρχησε η ανάλυση πάνω στους επιμέρους θεματικούς τομείς του έργου και η παρουσίαση των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στις Περιφέρειες– εταίρους για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση σχετικά με τα επόμενα βήματα της υλοποίησης του έργου.