Σε εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του νερού των Πιερίων προχωρά η ΔΕΥΑΚ

Κοινωνία

Σάββας Οφείδης: «Τόσες γενιές προσδοκούσαν στην αξιοποίηση των υδάτων των Πιερίων και πάνω σε αυτό το όραμα προχωράμε με στόχο και προσήλωση για την επίτευξη αυτού του μεγαλόπνοου εγχειρήματος»

Στη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του νερού των Πιερίων για τις υδρευτικές ανάγκες του Δήμου Κατερίνης, με στόχο την αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου των Πιερίων, προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κατερίνης.

Με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης σε εξειδικευμένη ερευνητική ομάδα επιστημόνων, που θα αφορά στη διερεύνηση του υδατικού δυναμικού των υπόγειων υδατικών συστημάτων όλης του γεωγραφικής επικράτειας του Δήμου Κατερίνης, με έμφαση στις πηγές στα Πιέρια όρη.

Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα και καταγραφή του υδάτινου πλούτου της περιοχής και όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Σάββας Οφείδης τα στοιχεία που θα προκύψουν θα αποτελέσουν τη βάση, για ένα μεγάλο έργο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ολιστικά το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο Δήμου Κατερίνης, με στόχο το νερό των Πιερίων να παροχετευτεί τόσο για την ύδρευση όσο πιθανόν και για την άρδευση. Μάλιστα, η δυνατότητα αξιοποίησης του νερού από τα Πιερία θα αποφέρει και δραστική μείωση των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει σήμερα η ΔΕΥΑΚ για να αντλεί το νερό από τις πηγές του Ολύμπου, καθώς το νερό από τα Πιέρια όρη θα παρέχεται φυσικά με τη μέθοδο της βαρύτητας. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Οφείδης, «γνωρίζουμε ότι η ποιότητα του νερού των Πιερίων είναι υψηλή και εκτός από ένα ποιοτικό νερό, θα έχουμε και ένα φθηνό νερό, καθώς θα μπορούμε να το διοχετεύουμε στο δίκτυο ύδρευσης με τη βαρυτική μέθοδο, σταματώντας την άντληση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τις πρώτες ημέρες της ανάληψης των καθηκόντων της νέας διοίκησης της ΔΕΥΑΚ, διαπιστώθηκε η έλλειψη στρατηγικής στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στην κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε να προχωρήσει η εκπόνηση της συγκεκριμένης επιστημονικής έρευνας που θα αποτυπώσει το σύνολο των πηγών, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, την ποιότητα του νερού και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί το υδάτινο δυναμικό, με ορθολογικό τρόπο. «Αποτελεί ένα μεγάλο όραμα τόσο για το Δήμο μας όσο και για το Νομό ευρύτερα, ένα σχέδιο στο οποίο πιστεύουμε βαθιά. Τόσες γενιές προσδοκούσαν στην αξιοποίηση των υδάτων των Πιερίων και πάνω σε αυτό το όραμα προχωράμε με στόχο και προσήλωση για την επίτευξη αυτού του μεγαλόπνοου εγχειρήματος», υπογραμμίζει ο κ. Οφείδης..

Η επιστημονική έρευνα

Η μελέτη με τίτλο «Διερεύνηση των υδατικού δυναμικού των υπόγειων υδατικών συστημάτων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Κατερίνης» θα διαρκέσει 14 μήνες και θα εκπονηθεί από ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής και επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Υδρογεωλογίας και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, Δρ. Υδρογεωλογίας κ. Νεράντζη Καζάκη. Την ερευνητική ομάδα πλαισιώνουν άλλο τέσσερις καθηγητές Γεωφυσικής και Υδρογεωλογίας και δύναται να πλαισιωθεί και με άλλους ερευνητές και ειδικότητες, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

Στόχος της έρευνας είναι ο καθορισμός των υδατικών αποθεμάτων των υδροφορέων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Κατερίνης, καθώς και η διερεύνηση της πιθανότητας αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή φραγμάτων. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου θα αποτελέσουν το βασικό εργαλείο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής καθώς και το σχεδιασμό έργων για την εξασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας της περιοχής.

Για την εκτίμηση του υδατικού δυναμικού θα πραγματοποιηθούν υδρογεωλογικές μετρήσεις πεδίου και η ανασκόπηση υφιστάμενων μελετών που αφορούν τη συγκέντρωση όλων  των απαραίτητων στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας θα συνταχθούν περισσότεροι από 30 υδρογεωλογικοί θεματικοί χάρτες (μορφολογικοί, κλίσεων, ποιότητας του νερού και κατανομής των ρύπων).

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μελέτης είναι μεταξύ άλλων η δημιουργία βάσης δεδομένων γεωλογικών και υδρογεωλογικών παραμέτρων σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, η αποτύπωση υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων και υδροσημείων, η αποτύπωση των πηγών ρύπανσης, η αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων, ησύνταξη πιεζομετρικών και υδροχημικών χαρτών και η γεωλογική και υδρογεωολογική χαρτογράφηση

Επίσης, θα γίνουν μετρήσεις του υπόγειου νερού κατά την υγρή και ξηρή περίοδο, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στα έργα υδροληψίας της ΔΕΥΑΚ, θα γίνει αξιολόγηση των υδροχημικών αναλύσεων και των λιθολογικών τομών υδρογεωτρήσεων και θα γίνει σύνταξη του υδρολογικού ισοζυγίου και μοντελοποίηση του υδροσυστήματος.