Πώς να ρυθμίσω τις οφειλές μου προς τη ΔΕΥΑΚ

Κοινωνία

Ευνοϊκές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ για τους καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΥΑ Κατερίνης, καθώς μπορούν να προχωρήσουν σε άμεσο διακανονισμό του χρέους τους σε ισόποσες δόσεις.

Η ρύθμιση απευθύνεται στους ιδιώτες καταναλωτές (κατοικίες – νοικοκυριά), στις ατομικές επιχειρήσεις και στους επαγγελματικούς χώρους, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που έχουν χρέη προς τη ΔΕΥΑΚ και δεν τα έχουν εξοφλήσει.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΥΑΚ προχωρά και σε εξατομικευμένη ενημέρωση των οφειλετών και σε περίπτωση που κάποιος δεν ενδιαφερθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα να διευθετήσει την οφειλή του, η ΔΕΥΑΚ είναι διατεθειμένη να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε να εισπράξει την οφειλή, ακόμη και σε διακοπές νερού για όσους επανειλημμένως και σκόπιμα δεν προχωρούν σε εξόφληση των χρεών τους.

Γενικές πληροφορίες

Δικαίωμα για αίτηση ένταξης στη ρύθμιση έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς και οι υπόχρεοι καταναλωτές των οποίων οι οφειλές είναι στο όνομά τους.

Στη ρύθμιση δύναται να υπαχθούν και οφειλέτες των οποίων οι προγενέστεροι διακανονισμοί τους έχουν ακυρωθεί, καθώς δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων και των τρεχουσών οφειλών.

Επιπλέον, προβλέπεται διαγραφή του 90% των προσαυξήσεων, στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνόλου της οφειλής, επισημαίνοντας πως η απόφασης ρύθμισης δεν δύναται να περιλαμβάνει περιορισμό ή διαγραφή μέρους της κύριας οφειλής (Σχετική γνωμοδότηση 4/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους}.

Το ποσό της μηνιαίας δόσης σε κάθε ρύθμιση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20€.

Πάγια ρύθμιση

Στην πάγια ρύθμιση που απευθύνεται στους ιδιώτες καταναλωτές (κατοικίες – νοικοκυριά) προβλέπονται από 24 έως 60 δόσεις, ανάλογα με το ποσό της οφειλής. Επιπλέον ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται ανάλογα με το ποσό της προκαταβολής που προτίθεται να καταβάλει ο υπόχρεος.

Στην πάγια ρύθμιση δίνεται επίσης η δυνατότητα στον οφειλέτη να επιλέξει μεταξύ ισόποσων δόσεων ή να καταβάλλει ένα ποσοστό του χρέους ως προκαταβολή και να διασφαλίσει μεγαλύτερο αριθμό δόσεων. Το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20€.

Ευάλωτα νοικοκυριά

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις προβλέπονται για τους οφειλέτες καταναλωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κατηγορία ΚΟΤ Α’) και για όσους έχουν εισόδημα από 9.000€ έως 27.000€ (Κατηγορία ΚΟΤ Β΄). Σε αυτές τις περιπτώσεις οι οφειλέτες εντάσσονται στην ευνοϊκή ρύθμιση με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών (ένταξης στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα), με δική τους συναίνεση.

Για τους καταναλωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κατηγορία ΚΟΤ Α’) προβλέπονται έως 96 δόσεις. Στους καταναλωτές που εντάσσονται στο τιμολόγιο ΚΟΤ Β’ προβλέπονται από 36 έως 60 δόσεις ανάλογα με το ποσό της οφειλής προς την επιχείρηση. Και εδώ το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20€.

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εκτός Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιριών)

Στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρίες προβλέπονται έξι (6) ισόποσες δόσεις χωρίς προκαταβολή, ενώ με την άμεση καταβολή του 20% της οφειλής οι δόσεις γίνονται δώδεκα (12).

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου – Τράπεζες – Ασφαλιστικές Εταιρίες

Για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τις Τράπεζες και τις Ασφαλιστικές Εταιρίες η ρύθμιση προβλέπει για χρέος έως 4.000€ την εφάπαξ καταβολή του συνόλου της οφειλής, ενώ για ποσό άνω των 4.000€ η καταβολή γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις.

Επαγγελματικές Ρυθμίσεις Φυσικών Προσώπων

Για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματικούς χώρους προβλέπονται 24 ισόποσες δόσεις, ενώ στην περίπτωση της προκαταβολής του 20% της συνολικής οφειλής οι δόσεις γίνονται 36.  Το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20€.

Κατάργηση της ρύθμισης

Η ρύθμιση καταργείται:

  • Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις
  • Εάν δεν εξοφλούνται οι τρέχοντες λογαριασμοί.

Κατάργηση της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την υποχρεωτική καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα.

Ελάχιστο ποσό αποφυγής διακοπής υδροδότησης σε περίπτωση που χαθεί η ρύθμιση

Στην περίπτωση που ένας οφειλέτης έχει προχωρήσει σε ρύθμιση των χρεών του και για κάποιον από τους παραπάνω λόγους χάσει τη ρύθμισή του, τότε για την αποφυγή της διακοπής της υδροδότησης οφείλει να καταβάλλει ένα ποσοστό της συνολικής οφειλής του, ώστε να ενταχθεί σε νέα ρύθμιση. Συγκεκριμένα, για οφειλόμενο ποσό έως 1.000€, πρέπει να καταβάλει το 40%, για ποσό από 1.001€ έως 4.000€ το 30% και για ποσό από 3.001€ και πάνω το 15% της υπολειπόμενης οφειλής.