Η  Π. Ε. Πιερίας επιταχύνει τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων από τις πληγείσες επιχειρήσεις

Αγροτικά Κοινωνία

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ:

Η Περιφερειακή Ενότητα με την πρωτοβουλία της να δεχθεί αιτήσεις των πληγησών επιχειρήσεων, επιταχύνει τις διαδικασίες αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών.

Με εντολή της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κ. Σοφίας Μαυρίδου, για την επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής και βεβαίωσης των ζημιών, όλες οι πληγείσες επιχειρήσεις, για τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, καθώς και για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επλήγησαν από το έντονο πλημμυρικό φαινόμενο στις 04 & 05 Μαρτίου 2024 στον Δήμο Κατερίνης και Δήμο Δίου – Ολύμπου, παρακαλούνται ΑΜΕΣΑ όπως:

Οι πολίτες των οποίων οι επιχειρήσεις επλήγησαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα στις 04-05 Μαρτίου στον Δήμο Κατερίνης και Δήμο Δίου-Ολύμπου, της Π.Ε Πιερίας, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση:

α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πιερίας (polpro@pieria.pkm.gov.gr), ή

β) μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας ή ταχυδρομείο, είτε με φυσική παρουσία στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας  της ΠΕ Πιερίας, Γραφείο 409 επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40, 4ος όροφος – Τ.Κ. 60132, τηλ: 2351 351 249),

προσκομίζοντας δικαιολογητικά:

 1. Φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις Φ.Π.Α
 2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας για την κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης, υπεύθυνη δήλωση του πληγέντα – και σε περίπτωση μη ατομικής επιχείρησης του νόμιμου εκπροσώπου – περί μη ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου
 3. Απογραφή προηγουμένου έτους
 4. Βιβλίο παγίων
 5. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων κ.λπ. λαμβάνοντας υπόψη και τις πωλήσεις στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την επέλευση της θεομηνίας (βιβλία αποθήκης κ.α.). Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτών, αναζητούνται από τους προμηθευτές.
 6. Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης και η κατάσταση του μηχανήματος
 7. Σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος κατά την περίοδο της θεομηνίας και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
 8. Άδειες λειτουργίας και άλλες άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει κάθε κλάδο
 9. Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την εκτίμηση της ζημιάς και του κόστους αποκατάστασης
 10. Φωτογραφικό υλικό ή υλικό βιντεοσκόπησης
 11. Πρόσφατη εκτύπωση των στοιχείων της επιχείρησης από την Ανεξάρτητη Αρχή δημόσιων Εσόδων (my AADE- Μητρώο και Επικοινωνία – Στοιχεία Επιχείρησης με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας ΚΑΔ)

Περισσότερες πληροφορίες για την παραλαβή της αίτησης καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πιερίας, στο email: polpro@pieria.pkm.gov.gr ή/και στο τηλέφωνο του Περιφερειακού Συντονιστή Κρατικής Αρωγής: 2351 351 249

Επισημαίνεται ότι οι ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές μετά την 26.09.2021 δεν καλύπτονται πλέον από την Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής. Για τις εν λόγω ζημίες πλέον αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.). [περισσότερες πληροφορίες στην Διεύθυνση: Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε. / Ναυαρίου 28 Καλαμαριά 55131 και στο email: daefkbe@civilprotection.gr]

Σημειώνεται επίσης, ότι η διαδικασία για τις κατοικίες, παραμένει ευθύνη και αρμοδιότητα των οικείων Δήμων.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση                                            Προς: ΠΕ Πιερίας

(ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)                      email: polpro@pieria.pkm.gov.gr

Επωνυμία:  (σύμφωνα με τα στοιχεία ΑΑΔΕ)* ………………………………………………………………………………………………………………….

Αντικείμενο δραστηριότητας: (σύμφωνα με τα στοιχεία ΑΑΔΕ)* …………..……………….…………..…….………..……..…..……….…….……….

…………..……………….…………..…….………..……..…..………….…….……………..……………….………………….………..……..…..………….…….

Διεύθυνση Έδρας: (σύμφωνα με τα στοιχεία ΑΑΔΕ)*…………………………………………………………………………………………..…………..…..…

ΑΦΜ: ……………………………………………………….……………. ΔΟΥ.…………………..…….…………..……….………………….…..…….….……..

Τηλέφωνο Σταθερό/Κινητό : …………………………………………………………………………………………………………….……..…….…………

e-mail : …………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………

Δήμος: ……………………..…..….… Δημοτική Ενότητα ….….………………….……… Κοινότητα: …………………………………..…………..

Ονοματεπώνυμο : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΑΡ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Νόμιμος εκπρόσωπος : ………………………………………………………………………..……………………………………..….………………….…….

Σύμφωνα με τα στοιχεία  ΑΑΔΕ-Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης)*

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η επιχείρηση μου βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου………………..……….……..…….…………..………..

Δημοτική Ενότητα  ……….…………………  Κοινότητα   ……………….…………….…  που επλήγη από ……………….……..……….……..

..…………………..….την (ημερομηνία) 4-5 Μαρτίου 2024 και υπέστη τις παρακάτω ζημιές, που τεκμηριώνω με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΑΞΙΑ
  Εξοπλισμός            
  Πρώτες ύλες            
  Εμπορεύματα          
Μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου    
Αποθηκευμένα Προϊόντα      
Φορτηγά Αυτοκίνητα (δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης), Αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης  
  ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΖΗΜΙΑ  

Επίσης δηλώνω ότι επιθυμώ η Επιτροπή Κρατικής Αρωγής να διενεργήσει αυτοψία την επιχείρησή μου με σκοπό την καταγραφή και την εκτίμηση των ανωτέρω ζημιών και συνυποβάλω τα εξής δικαιολογητικά ή θα τα υποβάλλω σε διάστημα ενός μήνα στην επιτροπή κρατικής αρωγής:

Σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΘΡΔ46ΝΠΙΘ-8ΝΟ)

 Φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις Φ.Π.Α.
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας για την κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης, υπεύθυνη δήλωση του πληγέντα – και σε περίπτωση μη ατομικής επιχείρησης του νόμιμου εκπροσώπου – περί μη ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
 Απογραφή προηγουμένου έτους.
 Βιβλίο παγίων.
 Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων κ.λπ. λαμβάνοντας υπόψη και τις πωλήσεις στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την επέλευση της θεομηνίας (βιβλία αποθήκης κ.α.). Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτών, αναζητούνται από τους προμηθευτές.
 Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης και η κατάσταση του μηχανήματος.
 Σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος κατά την περίοδο της θεομηνίας και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
 Άδειες λειτουργίας και άλλες άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει κάθε κλάδο.
 Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την εκτίμηση της ζημιάς και του κόστους αποκατάστασης.
 Φωτογραφικό υλικό ή υλικό βιντεοσκόπησης.
 Πρόσφατη εκτύπωση των στοιχείων της επιχείρησης από την Ανεξάρτητη Αρχή δημόσιων Εσόδων (my AADE- Μητρώο και Επικοινωνία – Στοιχεία Επιχείρησης με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας ΚΑΔ)*
 Η αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία, πέραν των αναφερομένων εφ` όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.*

ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση, θα προσκομισθούν στην Επιτροπή Κρατικής Αρωγής

Επισημαίνεται ότι, για θεομηνίες μετά την 26.09.2021 δεν καλύπτονται πλέον ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις από την Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής. Για τις εν λόγω ζημίες πλέον αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

                                                                                                                Ο αιτών /ουσα και Δηλών/ουσα

                                                                                                           (σφραγίδα επιχείρησης – υπογραφή)