Μαρία Σπυράκη: Θετική η Κομισιόν στην επανάχρηση  σχιστόλιθου στο Πήλιο

Περιβάλλον Πολιτική

Πράσινο φως για την επανάχρηση του σχιστόλιθου στο Πήλιο έδωσε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση της ευρωβουλευτή της ΝΔ-ΕΛΚ Μαρίας Σπυράκη. «Τα υπολείμματα των λατομείων είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται στην οδοποιία, αν η αρμόδια αρχή του αντίστοιχου κράτους μέλους ταξινομήσει τα υπολείμματα ως υποπροϊόντα ή αν τα υπολείμματα αυτά πληρούν τα εθνικά κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων, κατά περίπτωση», σημείωσε ο κ. Σινκεβίτσιους.

 Η κ. Σπυράκη στην ερώτηση που κατέθεσε, αναφέρθηκε εκτενώς στην εξόρυξη σχιστόλιθου στο Πήλιο, έφερε ενώπιον της Κομισιόν το θέμα της δυνατότητας  της επανάχρησης των  υπολειμμάτων των λατομείων για  περιβαλλοντική αναβάθμιση χώρων και ζήτησε  να πληροφορηθεί  καλές  πρακτικές που υπάρχουν σε επίπεδο ΕΕ για τέτοια θέματα, καθώς και δυνατότητες για κονδύλια στήριξης της δραστηριότητας.

 Ο Επίτροπος Σινκεβίτσιους  τόνισε ότι σε  881 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα διαθέσιμα κονδύλια για την Ελλάδα για υποστήριξη πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και αφορούν χρηματοδότηση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της εθνικής συνεισφοράς. «Τα  κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας και πράσινων επενδύσεων, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης», υπογράμμισε.  

 Η κυκλική οικονομία  εστιάζει στη μείωση της σπατάλης των πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία καθώς ενισχύει την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την οικονομία και αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της ΕΕ, σύμφωνα με την κ. Σπυράκη.

 Η ερώτηση της ευρωβουλευτή της ΝΔ-ΕΛΚ Μαρίας Σπυράκη και η απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου έχουν ως εξής:

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-002745/2022

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Μαρία Σπυράκη (PPE)

Θέμα:  Υπολείμματα εξόρυξης σχιστόλιθου

Η εξόρυξη σχιστόλιθου αποτελεί ένα στοιχείο της ευρύτερης παράδοσης της Ελλάδας, και ειδικότερα της περιοχής του Πηλίου, όπου ο νέος οικοδομικός κανονισμός (ΝΟΚ) επιβάλλει τη χρήση του σε όλα τα κτίσματα. Η εξόρυξη του σχιστόλιθου πραγματοποιείται στην περιοχή με παραδοσιακή τεχνική ώστε να μην «τραυματίζεται» το πέτρωμα. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων από το πέτρωμα που θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η ανακατασκευή οδικών δικτύων.

Δεδομένου ότι η κυκλική οικονομία και η επανάχρηση υλικών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της Κυκλικής Οικονομίας 2.0, ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Υπάρχουν καλές πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη περίπτωση;

2.    Απαιτείται ειδική εσωτερική νομοθετική ρύθμιση στα κράτη μέλη για να ενσωματωθούν τέτοιου είδους πρακτικές;

3.    Ποια είναι τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και ποιο το ύψος των ευρωπαϊκών κονδυλίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επανάχρηση υπολειμμάτων των λατομείων και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των χώρων των λατομείων;

 EL

P-002745/2022

Απάντηση του κ. Sinkevičius

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(11.10.2022)

1.Οδηγίες σχετικά με τη βιώσιμη επεξεργασία και χρήση των υπολειμμάτων των λατομείων παρέχονται στο «Best Available Techniques Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries in accordance with Directive 2006/21/EC» (Έγγραφο αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας σύμφωνα με την οδηγία 2006/21/ΕΚ).

2.Τα υπολείμματα των λατομείων είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται στην οδοποιία, αν η αρμόδια αρχή του αντίστοιχου κράτους μέλους ταξινομήσει τα υπολείμματα ως υποπροϊόντα ή αν τα υπολείμματα αυτά πληρούν τα εθνικά κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων, κατά περίπτωση.

 3.Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας και πράσινων επενδύσεων, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης. Όσον αφορά την Ελλάδα, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-27 είναι διαθέσιμα 881 εκατ. EUR (χρηματοδότηση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συνεισφοράς) για σκοπούς κυκλικής οικονομίας.