Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης την Τετάρτη 16/9 – τα θέματα προς συζήτηση

Πολιτική

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. αριθ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Ψήφιση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (12η) Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Έγκριση μεταστέγασης του Κέντρου εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Κατερίνης και διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Ανάκληση της 216/2020 απόφασης ΔΣ και έγκριση απευθείας εκμίσθωσης των αριθ. 364, 365, 370, 372 τεμαχίων οριστικής διανομής 1939 αγροκτήματος Βρύας κοινότητας Βρύας Δήμου Κατερίνης. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης. Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού.
 Ορισμός-συγκρότηση επιτροπής ως αρμόδιο όργανο για τη σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος δικαιοδοσίας του Δήμου και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
 Λήψη απόφασης: α) έγκρισης της διενέργειας Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμων και πλατειών Ελευθερίας και Δημαρχείου του κέντρου πόλης Κατερίνης» και  β) ορισμού υπαλλήλου, ως αρμοδίου για το συντονισμό και την επίβλεψη της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων και ως γραμματέα της Κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμων και πλατειών Ελευθερίας και Δημαρχείου του κέντρου πόλης Κατερίνης». Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής  Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών περιμετρικής οδού στο αγρόκτημα Ράχης της Τ.Κ. Λόφου που προκλήθηκαν από θεομηνία κατά το διάστημα 15ης -18ης Νοεμβρίου 2017 » Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 Έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τάφρου προστασίας από φερτά και όμβρια στο αντλιοστάσιο φράγματος Τριλόφου στο ρέμα ‘‘Σμίξη’’»          Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης με τίτλο: «Εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ» (αρ. μελ.: 26/2018) Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 ‘Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από καιρικά φαινόμενα σε δημοτικές οδούς της Τ.Κ. Τριλόφου Δ.Ε. Ελαφίνας»  Α.Μ.136/2019 Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Μονάδων, κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. Κορινού αρ. μελ.: 99/2019» Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Μονάδων, κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. Ελαφίνα αρ. μελ.: 100/2019» Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Χορήγηση 2ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτιρίων και αυλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. Κατερίνης “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” » αρ. μελ.: 143/2018 Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση των χρήσεων γης στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Κατερίνης και εναρμόνιση με το ισχύον Γ.Π.Σ. Κατερίνης» Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης
 Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 825.000,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σχετικά με την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
 Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
 Κατανομή ποσού 295.070,00 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2020 (Γ΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από 07 Σεπτεμβρίου 2020 ως 30 Νοεμβρίου 2020 Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Θεοφάνης Τερζόπουλος