Πιερία- Ο σχεδιασμός και οι δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Τα μέτρα και οι δράσεις

Κοινωνία

Δια περιφοράς των θεμάτων και των αποφάσεων, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, συνεδρίασε, φέτος, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας με θέμα : «Τον σχεδιασμό και τις δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2020».


Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν   και αποφασίστηκαν   τα μέτρα και οι δράσεις που πρέπει να ληφθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό και τη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και αντιμετώπισης και διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.


Προληπτικά μέτρα τα οποία προτείνονται να ισχύσουν και φέτος είναι τα ακόλουθα:

1. Καθημερινή Παρακολούθηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς & εθελοντές του Δελτίου Καιρού και του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για να επιτευχθεί ένα αυξημένο επίπεδο απόκρισης και ετοιμότητας.

2. Ύπαρξη υδροφόρου οχήματος στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων με μέριμνα του οικείου Δήμου, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 ή 5.

3. Στα σημεία όπου εκδηλώνονται κατ’ επανάληψη πυρκαγιές που έχουν απασχολήσει την Π.Υ. (από την εμπειρία των προηγουμένων ετών, π.χ. χώροι ανεξέλεγκτων χωματερών), οι Δήμοι θα οργανώνουν και θα εκτελούν περιπόλους με οχήματά τους σε συνεργασία με ΕΛ.ΑΣ. και Εθελοντικές Ομάδες. Τα σημεία θα τα υποδείξει η Π.Υ. σύμφωνα με το βιβλίο συμβάντων των προηγούμενων ετών.

Οι εισηγήσεις των φορέων αφορούν:

1. Τον απολογισμό δράσεων πολιτικής προστασίας από τους φορείς που μετέχουν στο ΣΟΠΠ στο πλαίσιο αποτίμησης και άντλησης διδαγμάτων από την αποκτηθείσα εμπειρία.

2. Την αμοιβαία ενημέρωση από τα μέλη του ΣΟΠΠ για την ετοιμότητα στη

λήψη μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας, κατά το μέρος που τους

αφορά και εμπλέκονται βάσει του θεσμικού πλαισίου και των συντονιστικών– κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και αφορούν στο σχεδιασμό δράσεων πολιτικής  προστασίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3013/2002  όπως ισχύει.

3. Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων που μπορούν να

αναλάβουν οι συμμετέχοντες φορείς, με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας  τους σε έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας, στην πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.

4. Την καταγραφή των αναγκαίων δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας και προτάσεων για την υλοποίησή τους.

5. Την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού πόρων και μέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας.

6. Την αξιοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των

συμμετεχόντων φορέων καθώς και την παροχή διευκρινίσεων για

εξειδικευμένα ή τεχνικά ζητήματα.

Ο φετινός σχεδιασμός και η ετοιμότητα του Τμήματος Πολιτικής  Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, αφορά:

1. Τη σύγκληση ΣΟΠΠ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για την αντιπυρική περίοδο 2020 λόγω αναστολής των δια ζώσης συνεδριάσεων, δια περιφοράς των θεμάτων και εισηγήσεων.

2. Ετοιμότητα προσωπικού Υπηρεσίας: Τίθεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα όλο το προσωπικό του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Πιερίας, καθώς και το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πιερίας. Οι υπεύθυνοι προϊστάμενοι των ανωτέρω οργανικών μονάδων θα καταθέσουν στην Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, εξατομικευμένο πρόγραμμα επιφυλακής λόγω αυξημένης ετοιμότητας για όλα τα Σαββατοκύριακα των μηνών Ιουνίου – Σεπτεμβρίου, ώστε να συνταχθεί σχετική απόφαση Αντιπεριφερειάρχη.

3. Προληπτικά μέτρα αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών: Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πιερίας λαμβάνει τα προβλεπόμενα τακτικά μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πυρκαγιών, με τις τακτικές εργολαβίες περί κοπής βλάστησης κατά μήκος του οδικού δικτύου ευθύνης της ΠΕ Πιερίας, καθώς την διάθεση μηχανημάτων με τους χειριστές τους (εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα), ώστε να συνδράμουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης κατά τις επικίνδυνες ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, επιπέδου 4 ή 5, ή όποτε παραστεί ανάγκη, μετά από σχετικό αίτημα της Π.Υ. Κατερίνης.

4.Ενημέρωση κοινού & Υπηρεσιών: Ενημέρωση σχετικά με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς με την αποστολή έκτακτου δελτίου καιρού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Πιερίας.

5. Ετοιμότητα της ΠΕ Πιερίας για μια ενδεχόμενη Προληπτική Απαγόρευση κυκλοφορίας στον εθνικό Δρυμό του Ολύμπου, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο περιαστικό δάσος απαιτηθεί και σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.

6.Ετοιμότητα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για τη διάθεση του κλιματιζόμενου χώρου της (στον τέταρτο όροφο του κεντρικού κτιρίου της ΠΕ Πιερίας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40), επικουρικά με τους Δήμους της ΠΕ Πιερίας, για την προστασία των πολιτών σε συνθήκες καύσωνα

7. Ετοιμότητα Μηχανημάτων Έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και των ιδιωτικών μέσων που μπορεί να διαθέσει η ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας  μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας με εργολήπτες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές σε όλη την επικράτεια της ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας.

Παράλληλα, το ΣΟΠΠ έλαβε την απόφαση σχετικά με την παρακάτω ρύθμιση σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας:

*τη δυνατότητα απόφασης για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και των μηχανημάτων σε όλη την αντιπυρική περίοδο εφόσον υπάρχουν κόκκινα σημεία, δηλαδή είναι τέσσερα και πέντε οι προβλέψεις από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) όσον αφορά δηλαδή την εκδήλωση πυρκαγιάς σε όλο τον εθνικό δρυμό του Ολύμπου καθώς και στα δάση με δασικές έκτασης της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου, των Πιερίων και του Τιτάρου. Μετά από παρέμβαση του Διευθυντή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η δυνατότητα απόφασης για την απαγόρευση της κυκλοφορίας στον εθνικό δρυμό του Ολύμπου, μπορεί να γίνει και σε περίπτωση που η πρόβλεψη της Γ.Γ.Π.Π. είναι βαθμού επικινδυνότητας τρία (3) και εφόσον συντρέχουν ειδικές καιρικές συνθήκες οι οποίες θα αξιολογηθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και θα γίνει σχετική εισήγηση στην Αντιπεριφερειάρχη.

Επίσης να απαγορεύεται η διαμονή η ελεύθερη κατασκήνωση δηλαδή στην ύπαιθρο σε όλες τις δασικές εκτάσεις του δασικού δρυμού καθώς και των δασών, και των δασικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου και των Πιερίων και του Τιτάρου καθώς και στην κυκλοφορία των πεζών στα μονοπάτια κατά το διάστημα της αντιπυρικής περιόδου, από την δύση του ηλίου μέχρι την ανατολή της επόμενης ημέρας. Ωστόσο θα πρέπει να επιτρέπονται σε όλο το 24ώρο οι διαμονές στους χώρους των μαντριών, των κτηνοτρόφων, και όλων όσων έχουν δικαίωμα βοσκήσεις στα δάση της περιοχής καθώς και των συνεργείων που εκτελούν δασικά έργα στην περιοχή των αντίστοιχων. Οπότε εξουσιοδοτείται η Αντιπεριφερειάρχης να βγάλει απόφαση, να πάρει απόφαση σχετικά με την απαγόρευση της κυκλοφορίας εφόσον της έχει μεταφερθεί η αρμοδιότητα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στον Περιφερειάρχη, και ο Περιφερειάρχης στην Αντιπεριφερειάρχη.

Τέλος, υπενθυμίζεται, ότι οι εθελοντικές οργανώσεις, αυτές εποπτεύονται διοικητικά από τα τμήματα πολιτικής προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, ενώ επιχειρησιακά εκπαιδεύονται και ενεργοποιούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και επισημαίνετε η αποτελεσματική σημασία του έγκαιρου εντοπισμού και αναγγελίας δασικής πυρκαγιάς και της άμεσης μετάβασης στο σημείο για τη γρήγορη αντιμετώπισής της καθώς και η λήψη προληπτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν από όλους τους πολίτες.